We zijn nu live -

Project “Bekend maakt Bemind” 2022Project “Bekend maakt Bemind” 2022

Project “Bekend maakt Bemind” 2022

Artikel 1 van de Grondwet stelt:

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ (Artikel 1 van de Grondwet).

Discriminatie is volgens de wet verboden. Toch vindt het nog altijd plaats. Bijvoorbeeld als een werkgever iemand geen baan geeft vanwege zijn afkomst, als iemand geen lid mag worden van een sportclub vanwege zijn geaardheid of wanneer een theater niet toegankelijk is voor iemand die mindervalide is.

Vooroordelen en stereotypen
Vooroordelen en stereotypen zijn belangrijke voorspellers van discriminatie: als je sterke vooroordelen hebt of stereotiepe opvattingen, dan is de kans groter dat je ook zult discrimineren.

Een minder bekende voorspeller van discriminatie is niet wat je zelf vindt, maar wat je denkt dat anderen vinden. Mensen die verwachten dat anderen (vrienden, collega’s) discriminatie afkeuren, zullen harder hun best doen om het niet te doen. Maar als mensen die verwachten dat anderen het door de vingers zien of juist aanmoedigen, dan wordt de kans groter dat ze gaan discrimineren. Ongeacht je eigen vooroordelen of stereotypen. Dan gedraag je je naar de ‘sociale norm’. 

Vertrouwen
Dat het vertrouwen in de samenleving afneemt, is elke dag zichtbaar. Een vertrouwensbreuk komt steeds vaker voor, daar waar geschillen groter worden. Waar mensen steeds minder waarden zoals religie delen en waar ook tegengestelde belangen door bijvoorbeeld ongelijkheid vergroten, ontstaat logischerwijs een vertrouwensbreuk. In de politiek is dit elke dag zichtbaar. Met elke maand weer een extra splinterpartij en een formatie die meer stilligt dan in beweging is. 

In plaats van blindelings vertrouwen op processen of mensen, wordt steeds meer vertrouwen gekocht: vertrouwend op algoritmen gerund door grote bedrijven, van Google tot Amazon en van Airbnb tot Uber. Dit vertrouwen wordt uiteindelijk gestuurd door commerciële belangen en niet door een gemeenschappelijk belang. Voor een goed functionerende samenleving is vertrouwen, niet zozeer in processen maar in mensen, cruciaal. 

Multiculturele samenleving
Mensen afkomstig vanuit velerlei verschillende landen hebben zich gedurende de afgelopen eeuw in Nederland gevestigd. Inmiddels bestaat 24% (CBS 2019) van de Nederlandse bevolking uit inwoners van (al dan niet gedeeltelijk) niet-Nederlandse oorsprong.

Gelijkwaardig
We zijn allemaal verschillend, maar we zijn ook allemaal gelijkwaardig. Bij discriminatie gaat het erom dat je in gelijke gevallen, ongelijk behandeld wordt.

Doelstelling

Onbekend maakt onbemind, is vaak de gedachte achter vele dialoogbijeenkomsten. Ga het gesprek aan met de ander en dit zal vooroordelen doen afnemen. Dialoogbijeenkomsten worden vaak ingezet als instrument om meer begrip te kweken tussen verschillende groepen mensen en de sociale afstand tussen groepen te verkleinen. Bron KIS

Bekend maakt bemind, verbinding stimuleren tussen inwoners van Escamp met diverse sociaaleconomische-, culturele -of religieuze achtergronden onder andere op basis van de gezamenlijke normen en waarden.

Dit gaan we doen door het organiseren van ontmoetingen gericht op dialoog, het samenwerken aan een gemeenschappelijk doel en het delen van ervaringsverhalen van mensen die discriminatie hebben ondervonden. De activiteiten hebben het doel om discriminatie tegen te gaan en de gevolgen van discriminatie te bestrijden.

Doelgroep

Haagse burgers in het algemeen en Hindoestanen in het bijzonder.

Activiteiten project

 1. Discriminatie en racisme
 2. Oordelen en vooroordelen
 3. Vrijheid
 4. Democratie en vrijheid
 5. Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting

1e  groepsbijeenkomst

Discriminatie en racisme  
We maken duidelijk dat discriminatie bij wet verboden is. Je bent dus strafbaar als je homoseksuelen uitscheldt of als je iemand niet aanneemt, omdat hij/zij van Surinaamse of Turkse afkomst is, te oud is of een beperking heeft.

De oorzaken en gevolgen van discriminatie bespreken en hoe je eigenaarschap kunt nemen over je eigen leven in situaties die frustrerend of onrechtvaardig lijken te zijn, bijvoorbeeld als je wordt gediscrimineerd bij het zoeken van een baan. 

Bij racisme is het belangrijk om aan te geven dat er maar één ras is: het menselijk ras. Mensen zijn er in allerlei varianten. Ze zijn niet altijd hetzelfde, maar ze zijn wel gelijkwaardig.
We willen proberen om een veilige sfeer te creëren, waarin deelnemers hun eigen verhaal kwijt kunnen en hun hart kunnen luchten. We moedigen aan om ervaringen te delen, vragen te stellen en empathie te tonen.

Theater om een situatie stap voor stap na te spelen. Vervolgens verzint de groep samen teksten voor de hoofdrolspelers met als doel de situatie anders te laten verlopen.


2e groepsbijeenkomst

Oordelen en vooroordelen
Vooroordelen zijn oordelen die mensen hebben, nog voordat zij iemand hebben leren kennen. Vooroordelen gaan niet over de ander, maar over onszelf. Vooroordelen zeggen alles over je eigen visie, je eigen (in)tolerantie en je eigen (on)zekerheid. Terwijl oordelen gebaseerd moeten zijn op verifieerbare feiten.

Anders heb je te maken met (geloofs)overtuiging of een vooroordeel. Het onderscheid tussen deze twee zit in de weerlegbaarheid en de mate waarin anderen er last van hebben.

 • Wij maken gebruik van feiten en cijfers
 • Gebruiken van confronterende casuïstiek om deelnemers bewust te maken van de impact van je laten leiden door vooroordelen en stereotyperingen
 • Maak onderscheid tussen een vooroordeel en een probleem dat deelnemers direct zelf hebben ondervonden, zoals meisjes die worden lastiggevallen door Marokkaanse jongens. Dit kun je wegrationaliseren door erop te wijzen dat de meeste Nederlandse Marokkanen zich correct gedragen, maar dit voorkomt niet dat zij contacten met deze groep gaan vermijden. 
 • In gesprek gaan over het fenomeen lastigvallen: herkennen jullie dit gedrag, wat vinden jullie ervan, wat doe je ertegen?
 • Theater om een situatie stap voor stap na te spelen. 

3e Groepsbijeenkomst

Vrijheid
Je raakt nooit uitgesproken over vrijheid. Hoe mensen naar vrijheid kijken, hangt erg af van waar ze vandaan komen, wie ze zijn, waar en hoe ze zijn opgegroeid en waar ze wonen. Wat alle mensen gemeen hebben, is dat ze vrij willen zijn. 

Vrijheid gaat over de persoonlijke vrijheid, maar ook over de vrijheid van de ander.

En over situaties waarin die twee kunnen botsen. De kunst is te laten zien hoe persoonlijke vrijheid vorm kan krijgen zonder dat de vrijheid van een ander wordt geschaad. Dit lukt alleen als persoonlijke vrijheid wordt verbonden met verantwoordelijkheid en het principe ‘mijn vrijheid houdt op waar de jouwe begint.’ 

Ik heb de vrijheid om naar keiharde hardrock te luisteren, maar mijn buurman houdt van klassiek. En de muur is behoorlijk dun. Hoe werkt dit dan? Wat wil ik doen? Kan ik dat doen, zonder de vrijheid van mijn buurman in te perken? Hoe moet ik dat dan doen? Is dat aanvaardbaar of niet? Hoe kan ik wat ik wil doen, eventueel op een andere manier gaan doen?  
Mensen hebben de neiging zich te verliezen in het claimen van hun rechten. Zij zien niet hoe zij daardoor gemarginaliseerd raken. Het is belangrijk rechten, belangen en wensen uit elkaar te houden. 

Wij starten het gesprek over vrijheid met het onderwerp persoonlijke vrijheid.
Praten over persoonlijke vrijheid confronteert deelnemers met de vraag hoeveel vrijheid zij voor zichzelf claimen en hoeveel vrijheid zij anderen gunnen, zowel binnen -als buiten de training. Hoeveel begrip wil de deelnemer voor zijn mening en hoeveel begrip heeft hij of zij voor de mening van een ander?

Wanneer niet iedereen direct mee durft te praten, is dat helemaal niet erg. Sommige deelnemers kijken eerst liever de kat uit de boom en zijn nog bezig hun mening te vormen. Benoem dat luisteren naar elkaar een prima begin is. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en moedigt deelnemers aan om in vrijheid te discussiëren. 

Inventariseer niet alleen wat vrijheid is en wat dit voor de deelnemers betekent, maar analyseer ook samen de verschillende antwoorden die tijdens de bijeenkomst worden gegeven.
Mensen met een migratieachtergrond die in Nederland zijn geboren, reageren bijvoorbeeld anders dan kinderen van statushouders. 


4e Groepsbijeenkomst

Democratie en vrijheid
In gesprek gaan over vrijheidsbeleving, dat niet alle landen op de wereld dezelfde vrijheden hebben.  Reflecteren op de (on)vrijheden in andere landen en bespreken wat je wilt -en kunt met de vrijheden die je in Nederland hebt.

Inhoudelijk
Bespreken van de verschillen tussen het Nederlandse vrijheidsconcept en het vrijheidsconcept in andere landen. Zo leren deelnemers het vrijheidssysteem in Nederland herkennen en waarderen en begrijpen ze waarom vrijheid kansen en mogelijkheden biedt, maar ook uitdagingen die je het hoofd moet bieden om je vrij te kunnen voelen.

Met de groep een lijst van onvrije -en vrije landen maken. Landen als Noord-Korea, China, Afghanistan, Iran en Saoedi-Arabië worden waarschijnlijk vaak genoemd als voorbeelden van landen waar je in je vrijheid wordt beperkt.

In gesprek gaan over landen waar je niet helemaal -of helemaal niet vrij kunt zijn. 

Duidelijk maken dat grondwettelijke vrijheden met de maatschappij meebewegen. En dat ze ook in een land als Nederland soms nog maar kort gemeengoed zijn.
Islamitische deelnemers vinden het moeilijk om toe te geven dat iets islamitisch fout kan zijn. De islam is alleen maar goed. Deze deelnemers raak je het meest door het persoonlijk te maken. Probeer een gevoel of beleving bij ze op te roepen. Pas als iets heel dicht in de buurt komt, dan durven ze toe te geven dat bijvoorbeeld homoseksuelen ophangen toch wel onmenselijk is.


5e Groepsbijeenkomst

Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting  
Wat de mogelijkheden en de grenzen van vrijheid van meningsuiting zijn. Bespreken dat wanneer je tijdens het uitoefenen van jouw recht op vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van een ander inperkt. Bespreken dat je een ander niet aantast in zijn vrijheid en gelijkwaardigheid door de manier van uiten waar jij voor staat.

Deelnemers wordt uitgelegd dat zij in alle vrijheid mogen spreken. Niets is gek, dom of abnormaal. Ze mogen eerlijk zeggen wat zij denken. Ook mogen ze open zijn over hun gevoelens en gedachten. Dat vinden deelnemers vaak moeilijk, zeker wanneer ze jonger zijn.

Vraag altijd een extra keer door, om deelnemers te laten ontdekken dat er altijd meer achter een mening zit. Zo leren ze de beginselen van beargumenteren.
Bespreken en duidelijk maken dat je altijd met elkaar in gesprek moet blijven gaan. Bedreigen, wraak nemen, terugschelden of ruziemaken is nooit goed. Bovendien hebben degenen die discrimineren, je dan precies waar ze je hebben willen. 

Kijk samen wat het verschil is tussen: een grap maken, een scherpe vraag stellen, discrimineren en beledigen. Niet iedereen wil je moedwillig kwetsen.
Bedenk met deelnemers antwoorden op kwetsende-, beledigende -of hatelijke opmerking en oefen in het dienen van repliek. Schuw hierbij humor niet!

Theater
Casus bespreken hoe je je eigen mening kunt geven en beargumenteren. Bewust worden van het effect van het uiten van je eigen mening.

Artikel 7 van de Grondwet luidt:

 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van radio- of televisie-uitzending.
 3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
 4. De voorafgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.
   

Andere artikelen

Onze agenda

8-3-2024: Internationale Vrouwendag: toneelstuk thema 'De geëmancipeerde vrouw'. In gesprek met 3 generaties vrouwen over hun emancipatieproces, optreden Koor Stg. Vobis en meer...
Datum:
08 mrt @ 15:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
23-2-2024: Gezellig Duurzaam Bingofestijn, samengesteld door en voor de deelnemers
Datum:
23 feb @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
9-2-2024: Thema "Liefde" i.h.k.v. Valentijn. Wat betekent liefde voor elkaar in welke relatie dan ook. Wat is voor jou hierin belangrijk en van betekenis?
Datum:
09 feb @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag