Missie & Visie

De Missie & Visie van Stichting Vobis

Stichting Vobis is een modern denkende zelforganisatie die zich sterk inzet voor de gemeenschap, ongeacht nationaliteit, afkomst, cultuur of seksuele geaardheid.

Zij draagt bij aan het creëren van een samenleving met een prachtig leefwereld, waarin iedereen zich thuis voelt en waar iedereen aan wil bouwen. Hoewel dat erg rooskleurig klinkt, is dit haalbaar met de juiste inzet. Stichting Vobis heeft dat bewezen, alleen al door haar eigen succesvolle samenwerking. Een belangrijk aspect voor haar is vooral het ‘laten zien’ dat zij een diversiteit aan culturen, kennis en samenwerking omarmt.

In Nederland, en dus ook in Den Haag, heeft de laatste tijd iedereen, zowel autochtoon als allochtoon, het over waarden en normen.


De burgers voelen het onveilige gevoel steeds groter worden. Binnen de allochtone gemeenschap heerst dit gevoel heel sterk, mede door een aantal aspecten, zoals: Er is bijna geen begrip en respect meer voor elkaar. Ouders zien hun kinderen met de dag “wegglijden” en brutaler worden. Men krijgt steeds meer te maken met huiselijk geweld, ongewenste zwangerschappen, tienermoeders en suïcidaal gedrag. Allochtone vrouwen en jongeren raken steeds meer in een isolement. En zo kunnen we nog even doorgaan!

Als Stichting Vobis vinden wij het dan ook belangrijk en noodzakelijk, dat er gewerkt dient te worden aan bovengenoemde aspecten/problemen. Het is hard nodig om de gemeenschap wakker te schudden en onze krachten te bundelen om hier daadwerkelijk wat aan te kunnen doen. Ook al is het alleen maar de gemeenschap hiervan bewust te maken door bijvoorbeeld alerter te zijn op veranderingen in gedrag binnen het gezin en/of ontwikkelingen in de omgeving.

Wij besteden daarom aandacht aan aspecten zoals: sociale cohesie en saamhorigheid, sociale en economische zelfstandigheid en maatschappelijke zelfredzaamheid, respect voor elkaars culturen en daardoor voor elkaar, emancipatie, integratie en inburgering. En aan zaken zoals: relatie ouders en pubers, sport en spel, seksueel en huiselijk geweld, tienermoeders, loverboys, suïcidaal gedrag en nog veel meer. Maar natuurlijk zijn er ook andere werkgebieden welke onze aandacht verdienen en krijgen. Bijvoorbeeld integratie in de wijk, maar ook onderwerpen als Internationale vrouwendag, discriminatie of het stemgedrag bij verkiezingen.

Wij investeren stevig in het bereiken en onderhouden van ons netwerk en hebben een groot netwerk binnen de Haagse gemeenschap. Wij worden om deze reden de “vindplaats” genoemd.

Voor Stichting Vobis is géén onderwerp taboe. Zij creëert ruimte voor dialoog en contact met de doelgroep. Het gaat om het delen van ervaringen uit de praktijk, die een belangrijke bijdrage aan wederzijds begrip oplevert. Veiligheid voor de doelgroep zit bijvoorbeeld in een prettige sfeer en bejegening tijdens gesprekken en in afspraken over wat er gebeurt met gevoelige informatie. Zij investeert in haar professionele zelforganisatie door middel van trainingen en deskundigheidsbevordering.

 

Vrijblijvend worden wij geadviseerd door raadsleden van de gemeente Den Haag, die ook regelmatig de inleiding van onze thema’s verzorgen. Wij kennen geen winstbejag en voeren onze activiteiten uit met vrijwilligers die achter onze doelstellingen staan. 

Niets moet, alles mag, mits met respect voor elkaar” is kenmerkend voor het gedachtegoed van de vrijwilligers binnen de stichting. Ook is de stichting gecertificeerd om stagiaires te begeleiden, die een maatschappelijke studie volgen. Sinds de afgelopen jaren hebben wij een aantal stagiaires begeleid en hopen dit te blijven doen.

Missie

 • Het bevorderen van de sociale cohesie en saamhorigheid binnen de samenleving, in het proces van vinden, verbinden en versterken
 • Het helpen van “kwetsbare” doelgroepen naar meer sociale en economische zelfstandigheid en maatschappelijke zelfredzaamheid, uitgaande van hun mogelijkheden en behoeften
 • Het bevorderen en ondersteunen bij integratie, inburgering en emancipatie om optimaal te kunnen participeren in de samenleving
  Het bewerkstelligen dat eenieder voor zichzelf leert opkomen, zelfbewuster, sterker en weerbaarder wordt
 • Het informeren van ieders rechten en plichten om zijn/haar belangen goed te kunnen behartigen 

Visie

 • In een smeltkroes van meerdere culturen een zo groot mogelijke bewustwording, ruimte en perspectief creëren onder de doelgroepen, zodat zij steeds meer elkaar de hand gaan reiken om de sociale samenhang in de maatschappij te vergroten
 • Het bevorderen van begrip, waardering en respect voor elkaar door het kweken van kennis over elkaars culturen en gewoontes
 • Het bewerkstelligen dat burgers ‘waarden en normen’ hoog in het vaandel hebben staan

Doelstelling Stichting Vobis

 • Ruimte en mogelijkheden creëren voor iedereen in de samenleving, daar staat Stichting Vobis voor. Wij bieden kennis, handvaten én ervaringen om samen onderbouwd aan oplossingen te werken.
 • Dit doen wij door middel van:
 • Bevorderen van veiligheid, sociale cohesie en integratie;
 • Creëren van ruimte voor dialoog en bespreken van maatschappelijke vraagstukken;
 • Individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid in de samenleving te vergroten;
 • Verbinden, zodat mensen elkaar leren kennen, begrijpen, respecteren en inspireren;
 • Weerbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van individuen te bevorderen;
 • Mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven te stimuleren binnen de Universele rechten van de mens;
 • Het bevorderen van het welzijn van allochtone meisjes en vrouwen en het verlenen van hulp aan met name de etnische gemeenschappen;
 • Het bevorderen van de emancipatie van meisjes, vrouwen en mannen binnen de eigen bevolkingsgroep en binnen de samenleving;
 • Opvoedondersteuning;
 • Aanpak van Huiselijk Geweld;
 • Talentontwikkeling;
 • Helpen ontwikkelen van sociale en coachingsvaardigheden;
 • Het bieden van praktijkervaring aan studenten;
 • Het zelf organiserend vermogen van jongeren bevorderen;
 • Het stimuleren van jongeren om zich actief in te zetten voor de leefbaarheid in de stad;
 • Armoedebestrijding;
 • Ondersteunen van professionals op basis van gelijkwaardigheid;
 • Bevorderen van veiligheid en sociale cohesie;
 • Vergroten van de weerbaarheid van kwetsbare Hagenaars;
 • Inzetten op verbinding, mensen bij elkaar brengen en bij elkaar houden;
 • Eergerelateerd en huiselijk geweld bespreekbaar te maken bij potentiële risicogroepen tijdens bijeenkomsten;
 • Het bevorderen van praatgroepen en discussiebijeenkomsten, zodat mensen elkaar beter leren kennen, begrijpen, respecteren en inspireren; Het bevorderen van de integratie en communicatie tussen jongeren uit verschillende culturen;
 • De toeleiding van migranten en vluchtelingen waarbij sprake is van (dreigend) eergerelateerd geweld naar het Steunpunt Huiselijk Geweld en Politie Haaglanden te bevorderen;
 • Bespreekbaar maken van huwelijksdwang, om deze te voorkomen en te bestrijden;
 • Het bespreekbaar maken en geaccepteerd te krijgen van seksuele diversiteit in de samenleving (LHBTI = Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Interseksen).

Kernactiviteit van de organisatie

Als zelforganisatie ziet Stichting Vobis het als haar taak om:

 • Eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken bij potentiële risicogroepen- Weerbaarheid en zelfredzaamheid van individuen te bevorderen
 • Mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven te stimuleren
 • De toeleiding van migranten en vluchtelingen, waarbij sprake is van (dreigend) eergerelateerd geweld, naar het Steunpunt huiselijk Geweld en Politie Haaglanden te bevorderen
 • Deel te nemen aan de migrantenwerkgroep eergerelateerd geweld
 • Ondersteunen van professionals d.m.v. een consultatiefunctie die gebaseerd is op wederkerigheid en gelijkwaardigheid
 • Deel te nemen aan de migrantenwerkgroep van de gemeente Den Haag

Bevorderen emancipatie van mannen

 • We betrekken mannen actief bij het emancipatieproces en doorbreken traditionele rolpatronen van mannen,
 • We stimuleren een bewustwordingsproces bij de aanpak van arbeid en zorgtaken en de rol van de man in de opvoeding van kinderen en als moderne huisman/vader,
 • We organiseren dialoogbijeenkomsten om mannen bewust te maken van hun emancipatieproces,
 • We organiseren gender -en empowermenttrainingen om ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in migrantengemeenschappen terug te dringen.

Doelgroepen

Stichting Vobis richt zich o.a. op moeilijk bereikbare gezinnen met kinderen. Doorgaans betreft het gezinnen in een achterstandspositie. Ze hebben te maken met risicofactoren als armoede, werkeloosheid, discriminatie, sociaal isolement, emotionele en hygiënische verwaarlozing van kinderen door ouders en/of onveilig opvoedingsklimaat. Vaak is er sprake van problemen op meerdere levensterreinen, zoals ten aanzien van de opvoeding van de kinderen, het voeren van een huishouding en het omgaan met instanties en instellingen. De mening van de omgeving weegt zwaar bij incidenten. Mensen denken dat het gedrag is uitgelokt of dat het slachtoffer niet goed is opgevoed. Voor deze gezinnen geldt veelal dat ze niet makkelijk naar de reguliere instellingen gaan. Vaak leven er wel vragen bij de jongeren, maar men is niet gewend om met deze vragen naar buiten te treden.

 

Stichting Vobis richt zich op de volgende doelgroepen:

 • Beleidmakers met als doel partnerschap
 • Maatschappelijke- en zelforganisaties met als doel samenwerking
 • Kwetsbare burgers empoweren en ondersteunen
 • Religieuze leiders om taboeonderwerpen in de gemeenschappen bespreekbaar te maken
 • Kinderen tot 18 jaar
 • Jongeren van 18 tot 27 jaar
 • Stagiaires
 • Gezinnen
 • Mannen
 • Vrouwen
 • Ouderen

Wat is de meerwaarde voor de samenleving?

Het bevorderen van begrip, tolerantie en solidariteithet uitwisselen van ervaringen en kennis. Stichting Vobis helpt om inzicht te krijgen in de leefwereld van de doelgroep en handvatten te krijgen om hulpverlening te bieden die aansluit bij de leefwereld van jongeren, ouderen, gezinnen en m.n. Hindostaanse meiden en jonge vrouwen. Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomsten en conferentie hulpverleners mogelijkheden bieden om verder te spreken over wat nodig is om gepast hulp te bieden.

Samenwerking

Gemeente Den Haag
Stichting Vobis sluit zich aan bij de ambities van Gemeente Den Haag en wil ook haar steentje bijdragen bij het realiseren van beoogde ambities en doelstellingen van Gemeente Den Haag. Onze project behandelt diverse thema’s waar jongeren mee geconfronteerd worden op hun weg naar volwassenheid en volledige deelname aan de maatschappij. De doelstelling van het project 2016 is dan ook wederom om de kansen en ontwikkeling van jonge Hagenaars in Gemeente Den Haag te vergroten.

 

Stichting Vobis werkt effectief samenwerken met professionals.

Stichting Vobis werkt samen met professionele en zelforganisaties om zelfmoord, overgewicht, depressie, homohaat, pesterijen, discriminatie tegen te gaan. Voor Stichting Vobis is geen onderwerp taboe.

Samenwerkingprojecten

De film eenzaamheid

Sociale Kaart Den Haag

Suicidaal

corona maatregelen

corona

Girl Power 2020

GRLPWR!

Jaarprogramma 2020 gendergelijkheid & zelfbeschikking

Gendergelijkheid

Sport verbroedert

Samenwerkende partners

<<sep 2020>>
mdwdvzz
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4