Missie & Visie

De Missie & Visie van Stichting Vobis

Stichting Vobis is een modern denkende zelforganisatie die zich sterk inzet voor de gemeenschap, ongeacht nationaliteit, afkomst, cultuur of seksuele geaardheid.

Zij draagt bij aan het creëren van een samenleving met een prachtig leefwereld, waarin iedereen zich thuis voelt en waar iedereen aan wil bouwen. Hoewel dat erg rooskleurig klinkt, is dit haalbaar met de juiste inzet. Stichting Vobis heeft dat bewezen, alleen al door haar eigen succesvolle samenwerking. Een belangrijk aspect voor haar is vooral het ‘laten zien’ dat zij een diversiteit aan culturen, kennis en samenwerking omarmt.

In Nederland, en dus ook in Den Haag, heeft de laatste tijd iedereen, zowel autochtoon als allochtoon, het over waarden en normen.


De burgers voelen het onveilige gevoel steeds groter worden. Binnen de allochtone gemeenschap heerst dit gevoel heel sterk, mede door een aantal aspecten, zoals: Er is bijna geen begrip en respect meer voor elkaar. Ouders zien hun kinderen met de dag “wegglijden” en brutaler worden. Men krijgt steeds meer te maken met huiselijk geweld, ongewenste zwangerschappen, tienermoeders en suïcidaal gedrag. Allochtone vrouwen en jongeren raken steeds meer in een isolement. En zo kunnen we nog even doorgaan!

Als Stichting Vobis vinden wij het dan ook belangrijk en noodzakelijk, dat er gewerkt dient te worden aan bovengenoemde aspecten/problemen. Het is hard nodig om de gemeenschap wakker te schudden en onze krachten te bundelen om hier daadwerkelijk wat aan te kunnen doen. Ook al is het alleen maar de gemeenschap hiervan bewust te maken door bijvoorbeeld alerter te zijn op veranderingen in gedrag binnen het gezin en/of ontwikkelingen in de omgeving.

Wij besteden daarom aandacht aan aspecten zoals: sociale cohesie en saamhorigheid, sociale en economische zelfstandigheid en maatschappelijke zelfredzaamheid, respect voor elkaars culturen en daardoor voor elkaar, emancipatie, integratie en inburgering. En aan zaken zoals: relatie ouders en pubers, sport en spel, seksueel en huiselijk geweld, tienermoeders, loverboys, suïcidaal gedrag en nog veel meer. Maar natuurlijk zijn er ook andere werkgebieden welke onze aandacht verdienen en krijgen. Bijvoorbeeld integratie in de wijk, maar ook onderwerpen als Internationale vrouwendag, discriminatie of het stemgedrag bij verkiezingen.

Wij investeren stevig in het bereiken en onderhouden van ons netwerk en hebben een groot netwerk binnen de Haagse gemeenschap. Wij worden om deze reden de “vindplaats” genoemd.

Voor Stichting Vobis is géén onderwerp taboe. Zij creëert ruimte voor dialoog en contact met de doelgroep. Het gaat om het delen van ervaringen uit de praktijk, die een belangrijke bijdrage aan wederzijds begrip oplevert. Veiligheid voor de doelgroep zit bijvoorbeeld in een prettige sfeer en bejegening tijdens gesprekken en in afspraken over wat er gebeurt met gevoelige informatie. Zij investeert in haar professionele zelforganisatie door middel van trainingen en deskundigheidsbevordering.

 

Vrijblijvend worden wij geadviseerd door raadsleden van de gemeente Den Haag, die ook regelmatig de inleiding van onze thema’s verzorgen. Wij kennen geen winstbejag en voeren onze activiteiten uit met vrijwilligers die achter onze doelstellingen staan. 

Niets moet, alles mag, mits met respect voor elkaar” is kenmerkend voor het gedachtegoed van de vrijwilligers binnen de stichting. Ook is de stichting gecertificeerd om stagiaires te begeleiden, die een maatschappelijke studie volgen. Sinds de afgelopen jaren hebben wij een aantal stagiaires begeleid en hopen dit te blijven doen.

Missie

 • Het bevorderen van de sociale cohesie en saamhorigheid binnen de samenleving, in het proces van vinden, verbinden en versterken.
 • Het helpen van “kwetsbare” doelgroepen naar meer sociale en economische zelfstandigheid en maatschappelijke zelfredzaamheid, uitgaande van hun mogelijkheden en behoeften.
 • Het bevorderen en ondersteunen bij integratie, inburgering en emancipatie om optimaal te kunnen participeren in de samenleving.
 • Het bewerkstelligen dat een ieder voor zichzelf leert opkomen, zelfbewuster, sterker en weerbaarder wordt.
 • Het informeren van ieders rechten en plichten om zijn/haar belangen goed te kunnen behartigen.

Visie

 • In een smeltkroes van meerdere culturen een zo groot mogelijke bewustwording, ruimte en perspectief creëren onder de doelgroepen, zodat zij steeds meer elkaar de hand gaan reiken om de sociale samenhang in de maatschappij te vergroten.
 • Het bevorderen van begrip, waardering en respect voor elkaar door het kweken van kennis over elkaars culturen en gewoontes.
 • Het bewerkstelligen dat burgers ‘waarden en normen’ hoog in het vaandel hebben staan.

Doelstelling Stichting Vobis

Ruimte en mogelijkheden creëren voor iedereen in de samenleving, daar staat Stichting Vobis voor. Wij bieden kennis, handvaten én ervaringen om samen onderbouwd aan oplossingen te werken.
Dit doen wij door middel van:

 • Het bespreekbaar maken van oplossingen voor maatschappelijke onderwerpen, zoals: zelfmoord, overgewicht, depressie, pesterijen, huiselijk geweld, huwelijksdwang en discriminatie. En door het bieden van kennis en ervaringen, aandragen van handvaten.
 • De toeleiding van migranten en vluchtelingen waarbij sprake is van (dreigend) eer gerelateerd geweld naar het Steunpunt Huiselijk Geweld en Politie Haaglanden te bevorderen.
 • Het bespreekbaar maken en geaccepteerd te krijgen van seksuele diversiteit in de samenleving (LHBTI = Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Interseksen).
 • Het vergroten van de individuele ontwikkeling van personen en hun betrokkenheid in de samenleving.
 • Het bevorderen van emancipatie, integratie, veiligheid en sociale cohesie, m.n. onder de etnische gemeenschappen.
 • Het verbinden van mensen, zodat zij elkaar leren kennen, begrijpen, respecteren en inspireren.
 • Het bevorderen van de weerbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van personen binnen de samenleving.
 • Het stimuleren van talentontwikkeling, mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven.
 • Het bijdragen aan de armoedebestrijding.
 • Het bieden van stageplaatsen aan studenten.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met bovengenoemde doelen in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Kernactiviteit van de organisatie

Als zelforganisatie ziet Stichting Vobis het als haar taak om:

 • Eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken bij potentiële risicogroepen- Weerbaarheid en zelfredzaamheid van individuen te bevorderen
 • Mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven te stimuleren
 • De toeleiding van migranten en vluchtelingen, waarbij sprake is van (dreigend) eergerelateerd geweld, naar het Steunpunt huiselijk Geweld en Politie Haaglanden te bevorderen
 • Deel te nemen aan de migrantenwerkgroep eergerelateerd geweld
 • Ondersteunen van professionals d.m.v. een consultatiefunctie die gebaseerd is op wederkerigheid en gelijkwaardigheid
 • Deel te nemen aan de migrantenwerkgroep van de gemeente Den Haag

Bevorderen emancipatie van mannen

 • We betrekken mannen actief bij het emancipatieproces en doorbreken traditionele rolpatronen van mannen,
 • We stimuleren een bewustwordingsproces bij de aanpak van arbeid en zorgtaken en de rol van de man in de opvoeding van kinderen en als moderne huisman/vader,
 • We organiseren dialoogbijeenkomsten om mannen bewust te maken van hun emancipatieproces,
 • We organiseren gender -en empowermenttrainingen om ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in migrantengemeenschappen terug te dringen.

Wat is de meerwaarde voor de samenleving?

Het bevorderen van begrip, tolerantie en solidariteithet uitwisselen van ervaringen en kennis. Stichting Vobis helpt om inzicht te krijgen in de leefwereld van de doelgroep en handvatten te krijgen om hulpverlening te bieden die aansluit bij de leefwereld van jongeren, ouderen, gezinnen en m.n. Hindostaanse meiden en jonge vrouwen. Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomsten en conferentie hulpverleners mogelijkheden bieden om verder te spreken over wat nodig is om gepast hulp te bieden.

Doelgroepen

Stichting Vobis richt zich o.a. op moeilijk bereikbare gezinnen met kinderen. Doorgaans betreft het gezinnen in een achterstandspositie. Ze hebben te maken met risicofactoren als armoede, werkeloosheid, discriminatie, sociaal isolement, emotionele en hygiënische verwaarlozing van kinderen door ouders en/of onveilig opvoedingsklimaat. Vaak is er sprake van problemen op meerdere levensterreinen, zoals ten aanzien van de opvoeding van de kinderen, het voeren van een huishouding en het omgaan met instanties en instellingen. De mening van de omgeving weegt zwaar bij incidenten. Mensen denken dat het gedrag is uitgelokt of dat het slachtoffer niet goed is opgevoed. Voor deze gezinnen geldt veelal dat ze niet makkelijk naar de reguliere instellingen gaan. Vaak leven er wel vragen bij de jongeren, maar men is niet gewend om met deze vragen naar buiten te treden.

 

Stichting Vobis richt zich op de volgende doelgroepen:

 • Beleidmakers met als doel partnerschap
 • Maatschappelijke- en zelforganisaties met als doel samenwerking
 • Kwetsbare burgers empoweren en ondersteunen
 • Religieuze leiders om taboeonderwerpen in de gemeenschappen bespreekbaar te maken
 • Kinderen tot 18 jaar
 • Jongeren van 18 tot 27 jaar
 • Stagiaires
 • Gezinnen
 • Mannen
 • Vrouwen
 • Ouderen

Werving gelden

De Stichting heeft geen winstoogmerk (dit staat ook beschreven in de statuten) en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

Stichting Vobis ontvangt geen structurele subsidie van gemeenten of fondsen en is afhankelijk van subsidies, sponsoren en giften. Wij vragen projectmatig subsidies aan bij de gemeente Den Haag en fondsen en worden op deze manier gefinancierd.

Stichting Vobis heeft een 100-tal deelnemers, zij betalen een contributiebijdrage per jaar.

Ondernemers en donateurs dragen bij in financiën en in natura.

Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn:

 • Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.
 • Subsidies: financiële bijdrage van de gemeente, vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer.
 • Donateurschap: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!
 • Giften: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!

Besteding en verantwoording van de gelden

Besteding
Stichting Vobis besteedt de subsidies aan de projecten waarvoor deze toegekend zijn, zorgvuldig en weloverwogen. Concreet betekent dit, dat vrijwel alle inkomsten rechtstreeks ten goede komen aan de deelnemers en doelgroepen van de verschillende projecten.

De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen etc. komen niet voor rekening van de Stichting.

Begroting
Voor elk kalenderjaar wordt een begroting opgesteld met daarin de geraamde kosten voor de activiteiten, onderhoud en afschrijving van instrumenten en materialen, personeelskosten, vergoeding voor vrijwilligers en verwachte inkomsten.

Jaarrekening
Het bestuur legt door middel van een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 april. Deze is openbaar en ten alle tijde opvraagbaar. De accountant van de Stichting is Boon Registeraccountants BV.

Samenwerking

Voor Stichting Vobis is samenwerking met partijen belangrijk. Er wordt per project gezocht naar mogelijke samenwerkingsverbanden. Wij investeren in duurzaam vertrouwen en zien zelforganisaties en professionals als partners in het ondersteunen van kwetsbare Hagenaars. Wij zoeken elkaar actief op en investeren om te beginnen in laagdrempelig, informeel contact en gezamenlijke activiteiten.

Daarnaast willen wij nog nauwer samenwerken met gemeente Den Haag, Politie, Veilig Thuis, lokale professionals, scholen, lokale zelforganisaties, geestelijke leiders; Afrikaanse kerken, Moskeeën en Tempels. Deze samenwerkingen leggen wij bij voorkeur vast in overeenkomsten.

 

Samenwerken met de gemeente Den Haag
De wens om als partner van de gemeente Den Haag te worden gezien als gelijkwaardige partner en samen op te trekken rond inhoudelijke thema’s, zoals vrijwillige inzet, samenwerking in de wijk, kansen voor (migranten) jongeren en het bestrijden van eenzaamheid, etc.

 

Samenwerken met lokale professionele organisaties
Wij werken samen met o.a.; Mooi Welzijn, Xtra, GGD Haaglanden, Centrum voor Jeugd en Gezin, Veilig Thuis, scholen (primair en voortgezet onderwijs), Bibliotheek Segbroek, Raad voor de Kinderbescherming, COC Haaglanden, etc.

Samenwerken met niet professionals
Wij werken nauw met lokale zelforganisaties, Vrijwillige Terminale Zorg, geestelijk leiders (Afrikaanse kerken, Moskeeën en Tempels).
Samenwerken met de gemeente Den Haag betekent:

 •  erkenning van de rol van Stichting Vobis in de Haagse samenleving;
 • vaste contactpersonen bij de gemeente voor structurele aandacht in beleid en uitvoering.

 

Communicatie 
De stichting doet jaarlijks verslag van haar activiteiten in een jaarverslag. Het beleidsplan wordt uitsluitend gepubliceerd op de website van Stichting Vobis en van de ANBI.

Ieder jaar houdt Stichting Vobis haar subsidieverstrekkers op de hoogte van de ondernomen activiteiten/projecten via: verantwoording

 • Een financieel jaarverslag
 • Een kort inhoudelijk jaarverslag
 • Nieuwsbrieven

 

Het financiële jaarverslag geeft de prestatie van de stichting in het betreffende jaar weer.

Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers.

Het inhoudelijk jaarverslag en de nieuwsbrief vertellen kort en bondig over de activiteiten die zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe die activiteiten zijn verlopen.

De nieuwsbrieven en jaarverslagen zijn ook op onze website beschikbaar voor belangstellenden.

Samenwerkingprojecten

De film eenzaamheid

Sociale Kaart Den Haag

Suicidaal

corona maatregelen

corona

Girl Power 2020

GRLPWR!

Jaarprogramma 2020 gendergelijkheid & zelfbeschikking

Gendergelijkheid

Sport verbroedert

Samenwerkende partners

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31