LHBTI+

Gendergelijkheid & Zelfbeschikking

Gendergelijkheid & Zelfbeschikking

“Respect is gebaseerd op het besef dat iedereen van waarde is.”

Inleiding

Mensen hebben op grond van hun seksuele voorkeur, beperking, afkomst, gender, religie of leeftijd
soms minder kansen om mee te doen. Het blijft nodig om aandacht voor deze verschillende
aspecten te hebben. Alleen dan maak je het voor iedereen mogelijk om te participeren in de
maatschappij. Een inclusieve aanpak blijkt soms onvoldoende om deze groep te bereiken en hun
specifieke zorgen en vragen in beeld te krijgen.

Doelgroep

• Bi-culturele LHBTI’ers die worstelen met hun LHBTI-gevoelens;
• LHBTI-migrantenjongeren die bi-culturele migrantenjongeren met LHBTI-gevoelens willen
ondersteunen in hun proces van zelfacceptatie;
• Gezinnen en familieleden van LHBTI-migrantenjongeren

Zelfbeschikking en gendergelijkheid

Een ander belangrijk onderwerp voor Stichting Vobis is zelfbeschikking en gendergelijkheid: eigen
keuzes maken over hoe je je leven inricht. Zelfbeschikkingsrecht en gendergelijkheid zijn
fundamentele rechten van mensen dat in Nederland hoog in het vaandel staat.
De activiteiten binnen de stichting zijn succesvol als vrouwen, migrantenjongeren en mannen weten
welke rol zij spelen in het emancipatieproces. En als zij weten hoe zij hun eigen gedrag kunnen
veranderen als dat een belemmering vormt voor de vrijheid van een ander. Daarnaast is het
succesvol als de deelnemers weten welke hulp en ondersteuning mensen nodig hebben om
weerbaarder en zelfredzamer te worden.

Stichting vobis

Zelforganisaties spelen een grote rol in de pedagogische civil society. Verschillende onderzoeken
geven aan dat zelforganisaties sociale structuren in de buurt verstevigen en impliciet bijdragen aan
de opvoeding in vele gezinnen.
Stichting Vobis stimuleert ontmoeting. Het bij elkaar brengen van partijen, van mensen, van
groepen en van organisaties om te laten zien wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Een
initiatief dat gericht is op het kennis maken met de ander (als individu, als organisatie, als groep of
cultuur) waardoor nieuwe verbindingen en inzichten (kunnen) ontstaan.

Lange termijn doelstellingen:

• Het bevorderen van de sociale acceptatie van gendergelijkheid en LHBTI-gelijkheid in
migrantengemeenschappen
• Het bevorderen van de sociale veiligheid van vrouwen en LHBTI-ers in
migrantengemeenschappen.

Middellange termijn doelstellingen:

• Het versterken van de sociale norm om gendergelijkheid en LHBTI-ers te accepteren en
gendergerelateerd geweld af te keuren, zijn verbeterd
• De inspanningen van mensen met een migranten-achtergrond om de sociale norm te
versterken om gendergelijkheid en LHBTI-ers te accepteren en gendergerelateerd geweld af
te keuren zijn zichtbaar gemaakt via (sociale) media en ludieke acties.
Tussenliggende stappen om de doelstellingen te bereiken (kortetermijndoelstellingen):
• De werkwijzen van de stichting zijn verbeterd door onderbouwing met kennis en door
onderlinge uitwisseling over praktijkkennis
• (Onze) sociale professionals hebben de nodige competenties ontwikkeld voor het
ondersteunen en uitvoering van interventies

• Er zijn ludieke acties en sociale media acties uitgevoerd waarin de inspanningen zichtbaar
zijn gemaakt vanuit mensen met een migranten-achtergrond om de sociale norm te versterken
om gendergelijkheid te accepteren en gendergerelateerd geweld af te keuren.

Wat doet Stichting Vobis?

• Ontmoeting stimuleren
• Kennis maken met de ander
• Onderbouwd aan oplossingen werken
• Het tot stand brengen van mentaliteits- en gedragsverandering in de (lokale) samenleving
• Geen onderwerp is taboe

Wat doen wij al

• Conferentie over discriminatie van LHBTI-gemeenschappen
• Laagdrempelige activiteiten
• Theatervoorstelling MKB. ‘’toneel’’-vorm meer benutten
• Voorlichtingsbijeenkomsten op scholen
• Groepsbijeenkomsten voor ouders
• Radioprogramma Sangam FM
• Mannenemancipatie
• Deelname lokale platforms
• Deelname landelijke samenwerkingsbijeenkomsten
• Kranslegging Homomonument op 4 mei
• Inloopspreekuur bieden
• Het versterken van de LHBTI-gemeenschap
• Het geven van voorlichting, informatie, training en advies
• Inzetten van vertrouwenspersonen

Wat gaan wij nog meer doen in de komende jaren

• Zorgen dat nog meer mensen goed bereikt gaan worden uit migrantengroepen
• We gaan de kerngroep gendergelijkheid verder uitbouwen met meer vrijwilligers uit andere
migranten groepen
• Daarmee gaan we de diepte in om gevoelige onderwerpen als homoseksualiteit en
eergerelateerd geweld nog meer bij andere migrantengroepen bespreekbaar te maken
• We gaan migrantenjongeren en vrijwilligers trainen en hun deskundigheid bevorderen
• Frontliners (mensen die ervoor uitkomen) en ambassadeurs gaan we coachen
• Dialoogtafels op diverse locaties en in samenwerking met zelforganisaties in regio
Haaglanden organiseren.

Werkwijze en methodieken van stichting Vobis

Stichting Vobis organiseert sinds 2002 jaarlijks voor migrantenjongeren, ouders en ouderen uit
diverse migrantendoelgroepen en voor professionals, tal van laagdrempelige activiteiten, zoals
symposia, netwerkbijeenkomsten, conferenties, workshops, dialoogbijeenkomsten en
toneeluitvoeringen.
Alle genoemde activiteiten hebben als doel de kennis, houding (bewustwording) en gedrag
(vaardigheden) van de deelnemers te beïnvloeden op het gebied van emancipatie, participatie,
educatie, leefbaarheid, cultuur en welzijn.
Om de werkwijze te ondersteunen, maakt Stichting Vobis gebruik van meerdere methoden. Zo kan
men bijvoorbeeld kiezen voor het hanteren van een positieve invalshoek. Maar met alleen deze
werkwijze zijn wij er nog niet. Stichting Vobis hanteert specifieke methoden om daadwerkelijk een
verandering in gedrag of overtuigingen teweeg te brengen. Welke methoden in de praktijk en
literatuur door ons als werkzaam worden gezien (in het kader van taboeonderwerpen), beschrijven
we hieronder.Stichting Vobis hanteert verschillende methodieken
Elk gebruikte methodiek is altijd interactief met de deelnemers. Deelnemers worden getriggerd om
mee te doen en mee te denken.

• Stichting Vobis hanteert de systeemgerichte hulpverlening: In de systeemgerichte hulpverlening
staat de communicatie tussen mensen centraal. Bij veel problemen spelen verstoringen in de
communicatie een rol. De trainers en voorlichters helpen de doelgroep om de effecten van
slechte communicatie te onderkennen en leert hen om gebruik te maken van
‘gezonde’ communicatie. Deze wordt gehanteerd binnen de workshops en
dialoogbijeenkomsten.
• Stichting Vobis doet ook aan sociale dienstverlening: Wij adviseren en informeren mensen
over materiële problemen zoals het socialezekerheidsstelsel.
o Tevens leiden en verwijzen wij ook door naar professionele hulp.
• Interactieve presentatievormen: dit zijn presentatievormen waarbij het publiek op een
actieve manier betrokken is zoals een debat, conferentie en voorlichting.
• Toneel-methodiek: theater/toneel wordt gebruikt als werkvorm om met migrantenjongeren
actief en intensief bezig te zijn rond taboeonderwerpen. Tevens wordt hierdoor
belangstelling gewekt voor taboeonderwerpen.
Een creatieve werkvorm voor migrantenjongeren blijkt uitstekende resultaten. Via toneel
krijgen de migrantenjongeren gelegenheid mee te denken, mee te doen, mee te denken en
mee te beslissen. Ook biedt het mogelijkheden om tijdens de voorbereiding en nabespreking
intensief in te gaan op de problematiek.
• Dialoogbijeenkomsten: (Socratisch dialoogmodel/dialectiek)
Binnen het project ‘Als ik haar was’ (Stichting Kezban) wordt gebruik gemaakt van het
zogenoemde Socratisch gesprek. Bij een Socratisch gesprek of een Socratische dialoog gaat
met niet op zoek naar antwoorden, maar analyseert men een relevante kwestie door het
stellen van vragen.

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31