Bestuur

Maak kennis met het bestuur

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Vobis wordt gevormd door 4 personen (alleen vrijwilligers) waarvan twee leden van mannelijk komaf. Door een tomeloze inzet en ondersteund door vrijwilligers en helpers is het bestuur tot nu toe er steeds in geslaagd haar doelstellingen te verwezenlijken. Het bestuur komt 1 keer per week bijeen om de dagelijkse gang van zaken te bespreken en is er intensieve emailverkeer tussen de bestuursleden om zaken in goede banen te blijven leiden.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is eindverantwoordelijk voor de realisatie en bewaken van het proces met betrekking tot de doelstellingen, het reglement, het beleid, strategie en organisatie.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Vobis wordt gevormd door 5 personen (zijnde vrijwilligers) en komt 1x per week bijeen om de dagelijkse gang van zaken te bespreken. Ook is er intensieve emailverkeer tussen de bestuursleden om zaken in goede banen te blijven leiden.
Het bestuur werkt mee aan en houdt toezicht op de werkprocessen en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, het reglement, het beleid, de strategie en organisatie.
Door een tomeloze inzet en ondersteund door vrijwilligers en helpers is het bestuur tot nu toe er steeds in geslaagd haar doelstellingen te verwezenlijken.

Vrijwilligers
Wij voeren onze activiteiten uit met vrijwilligers die achter onze doelstellingen staan.
“Niets moet, alles mag, mits met respect voor elkaar” is kenmerkend voor het gedachtegoed van de vrijwilligers binnen de stichting.

Medewerkers
Betaalde krachten: om de kwaliteit en de continuïteit van bepaalde activiteiten en projecten te blijven waarborgen wordt er, indien nodig, expertise ingehuurd door de stichting.

Gedragscode
Voor het bestuur staat integriteit hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap/vrijwilligerswerk vermeden wordt.
De integriteits- en geheimhoudingsverklaring van de stichting maakt deel uit van het

vrijwilligersbeleid.
Ook een verklaring omtrent het goed gedrag (VOG) is onderdeel van ons vrijwilligersbeleid.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onze organisatie toegelaten tot de Regeling Gratis VOG. Daarom kunnen wij de VOG gratis voor onze vrijwilligers aanvragen.

Kwaliteitsbewaking
Wij proberen constant onze begeleiding van vrijwilligers te verbeteren en zijn steeds op zoek naar oplossingen, inspiratie en innovatie. Dit doen we o.a. door onderzoek, monitoring en evaluatie door middel van input van vrijwilligers, deelnemers, bezoekers, samenwerkingspartners en professionals.

Klachtenregeling
Het bestuur heeft de beschikking over vijf vertrouwenspersonen die fungeren als aanspreekpunt bij klachten. Als de klager dit wenst, begeleidt de vertrouwenspersoon hem/haar bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
Het behoort tot de taak van de vertrouwenspersonen om meldingen en klachten te registreren en een geanonimiseerde rapportage te overleggen aan het bestuur. Op basis van deze gegevens kan het bestuur gerichter maatregelen nemen en beleid maken.
Fraude melden via Centraal Meldpunt Nederland
Bij Stichting Vobis zijn vrijwilligers in kennis gesteld dat bij vermoeden van fraude, de vrijwilliger dit (anoniem) kan melden via https://meld.nl/melding/fraude-melden/.

Bestuur interviews en meer

Hier is een interview te lezen lezen in het blad De Posthoorn

Stichting Hin-dustani en het Sarnámihuis herkennen zich in dit ver-haal. “Het is zorgwekkend dat mensen munt slaan uit andermans ellende”, vertelt Soerin Narain van Stich-ting Vobis. Chantal zat niet lekker in haar vel door vervelende gebeurte- nissen in haar leven. Een huisvriend, die zich al ja-ren bezighoudt met onder andere het maken van spi- rituele paspoorten en deels muziekproducer is, zei haar te kunnen helpen.

Interview Soerin Narain – “De veiligheid van jongeren moet voorop staan”

Nadat Soerin van zijn vrouw gescheiden was in 2001, bleef zijn jongste dochter bij hem wonen. Dagelijks werd hij door haar met allerlei vragen en dilemma’s geconfronteerd Zelf kon hij heel open met zijn dochter praten, maar tegerlijkertijd besefte hij, dat in de Hindoestaanse gemeenschap een dergelijke openheid tussen ouder en kind ongebruikelijk is. Omdat hij graag andere kinderen wilde helpen, besloot hij in 2002 Stichting Vobis op te richten. “Alles wat de maatschappij of een gezin kan raken, proberen wij uit de taboesfeer te halen. Daarbij staat de veiligheid van kinderen en jongeren voorop.”

Jong bestuur Vobis timmert aan de weg

Geen enkel onderwerp is taboe bij Stichting Vobis. De stichting houdt zich bezig met bijna ieder denkbaar maatschappelijk onderwerp en heeft een enorm divers aanbod aan cursussen en projecten. Ook de doelgroep is breed. Hoewel een groot deel van het netwerk uit de Hindoestaanse gemeenschap komt – de naam van de stichting doet dat al vermoeden – is iedereen voelbaar welkom.

(Be)sturen op diversiteit,
hoe gaat dat?

Op 3 april jl. kwamen vijftig bestuurders van maatschappelijke organisaties samen om het thema diversiteit te bespreken. Tim ’S Jongers verzorgde als dagvoorzitter de warming up, waarna gastspreker Bert Overbeek schetste dat wij mensen onterecht veel belang hechten aan de onderlinge verschillen. Recent onderzoek wijst uit dat de mensheid afstamt van dezelfde voorouders en de uiterlijke verschillen terug te brengen zijn tot mutaties.

De Stichting Vobis: “Het gaat niet alleen om de mooie buitenkant!”

Een gesprek met Soerin Narain, oprichter van de Stichting Vobis, is te vergelijken met deelname aan een “College Tour” van Twan Huys. Niet in de betekenis dat je geen inbreng hebt, maar Soerin kan je binnen het tijdsbestek van een half uur duidelijk maken met welke problematiek Hindoestanen (èn Chinezen èn Turken) te maken kunnen krijgen. En op welke manier de Stichting Vobis bij kan dragen aan een oplossing…

De Stichting Vobis: “Het gaat niet alleen om de mooie buitenkant!”

Door Rianne Wijmenga en Marlien Ligtenberg Soerin Narain is zo gastvrij om ons te ontvangen in zijn huis. Na het uitdoen van onze schoenen installeren we ons op de bank. Soerin vertelt over zijn leven. Hij is 57 jaar geleden geboren in Suriname. Daar is hij opgegroeid in een gezin met drie zussen en twee broers. ‘’Ik ben zelf tweegelovig opgevoed, mijn moeder is moslim en mijn vader is Hindoe.’’ Een unieke situatie in voor het toenmalig Suriname, waar ook de sociale controle groter was. De familie van Soerin is gevarieerd wat betreft religieuze overtuigingen, en elke religie brengt zijn eigen regels met zich mee. Maar daar wordt in openheid over gesproken, en ook wel grapjes overgemaakt. ‘’Als broers en zussen zeggen we voor de grap wel eens dat tegen mijn moeder dat we haar laten cremeren als ze is overleden. Breed lachend: ‘’Nou, dan heb je haar echt op het dak hoor!’’

Bestuur en taken

Het bestuur van Stichting Vobis heeft inzicht in de problematiek en is in staat leiding te geven aan projectmedewerker en trainer. Het bestuur onderhoudt contacten met relevante externe partners. Vrijwilligers Stichting Vobis koestert haar vrijwilligers en helpers. Door het toepassen van een vrijwilligersprotocol weten onze vrijwilligers waar zij aan toe zijn en wat zij mogen verwachten van de Stichting. Vrijwillig maar niet vrijblijvend is het motto. 45 vrijwilligers zetten zich voor 100% in voor de idealen van onze Stichting. Onze vrijwilligers variëren in de leeftijd van 15 tot 50 jaar en 80% van deze volontairs zijn vrouwen en meisjes. Het bestuur bespreekt regelmatig met de projectleiders en de vrijwilligers de te organiseren activiteiten en evalueert vervolgens de gehouden activiteit(en). Bij activiteiten die gezamenlijk worden georganiseerd met zusterorganisaties, is Stichting Vobis minimaal met één bestuurslid vertegenwoordigd. Door de vrijwilligers te betrekken bij de voorbereidingen van activiteiten en deelname aan gemeenschappelijke onderwerpen, wordt het verantwoordelijkheidsgevoel bevorderd. Elke activiteit wordt samen met de vrijwilligers geëvalueerd. Op de minpunten die dan tijdens een dergelijke evaluatie naar voren komen, worden dan correcties toegepast ter verbetering voor de volgende activiteiten.

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31